Polityka prywatnościOBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej (RODO)informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MALUCH Rehabilitacja niemowląt i małych dzieci
Alicja Affanasowicz z siedzibą w Bystrej, ul. Jasna 32, NIP: 9372183071,
zwana dalej Administratorem Danych Osobowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku
ciążącego na Administratorze Danych Osobowych(art. 6 ust 1 lit c RODO )w postaci
prowadzenia dokumentacji medycznej, wynikającego z treści Ustawy z dnia 6.11.2008
o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a także Ustawy z dnia 15.09.2015 o zawodzie
fizjoterapeuty. Podstawę przetwarzania stanowić może również art. 6 ust. 1 lit. f RODO tzn.
prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora danych polegający m.in
na dochodzeniu roszczeń czy też przechowywaniu dokumentacji księgowej.
Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, przetwarzane są przez Administratora Danych
Osobowych na podstawie art. 9 ust. 2 lit.h RODO do celów profilaktyki zdrowotnej, ustalania
diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej.
Pani/ Pana dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie zawartych z nimi umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do prowadzenia księgowości, dokumentacji medycznej,
komunikacji elektronicznej czy też wsparcia IT dla Administratora Danych Osobowych.
Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy lub do żadnej innej organizacji międzynarodowej.
Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu
przetwarzania danych osobowych- nie dłuższy jednak niż okresy wynikające z obecnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej.
Po zakończeniu świadczenia usług Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie
w celach statystycznych, archiwizacyjnych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu dochodzenia
ewentualnych roszczeń. Po zakończeniu przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Administratora Danych Osobowych zostaną one zniszczone w sposób uniemożliwiający ich
odzyskanie jak również jakąkolwiek identyfikacje. Dokumentacja medyczna przeznaczona do
zniszczenia może być Państwu wydana, jak również Państwa przedstawicielowi ustawowemu lub
osobie przez Państwa upoważnionej.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich usunięcia
( wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami prawa dot. Obowiązku prowadzenia
i przechowywania dokumentacji medycznej) sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu a także prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również uzyskania nieodpłatnej kopii
Pańskich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach profilowania.
Kontakt do Administratora Pani/Pana Danych Osobowych:

Alicja Affanasowicz

tel: 511-137-284
email: kontakt@maluch-rehabilitacja.pl